Management

Managerul reprezintă institutia în relație cu autoritățile și cu alte organisme publice și private. Elaborează proiecte pentru derularea activității și coordonează implementarea acestora. Gestionează și problemele curente ale instituției. el asigură buna funcționare a serviciilor instituției astfel :

a. asigură conducerea curentă a bibliotecii;

b. angajează şi eliberează din funcţii personalul bibliotecii;

c. elaborează programele de activitate şi răspunde pentru îndeplinirea lor;

d. hotărăşte măsuri disciplinare sau de recompensare a muncii prestate în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;

e. răspunde de orientarea şi conţinutul muncii tuturor activităţilor de bibliotecă;

f. acţionează pentru gospodărirea şi gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;

g. reprezintă biblioteca în relaţiile cu terţe persoane;

h. întocmeşte anual analiza statistică de evaluare a muncii care se prezintă în adunarea generală a salariaţilor;

i. numeşte membrii consiliului administrativ;

j. aprobă calificativele propuse de consiliul administrativ.